חדשות

Page 1 of 4  > >>

Jun 13, 2014
Category: הודעות מערכת
35 ילדים אומצו בעזרת עמותת "טף" במהלך שנת 2013

Jun 13, 2014
Category: הודעות מערכת
החל מאוקטובר 2013 ועד שנת 2016 עמותת "טף" רשאית לפעול במדינת רומניה.
קישור לצפייה בכל רשיונות העמותה
Jun 13, 2014
Category: הודעות מערכת
תעודה ההכרה בעמותת "טף" מטעם משרד הרווחה ומשרד המשפטים עבור רוסיה, רומניה ואל-סלבדור הוארכה לשנתיים נוספות.
 

רשימת המסמכים הדרושים לביצוע תהליך אימוץ - אל-סלבדור


1. צילום תעודת זהות כולל ספח
2. צילום ברור של הדרכון (כולל דפי הארכה ושינוי שם)
יש לבדוק כי שמות המשפחה בלעז זהים בדרכונים של שני בני הזוג, ולוודא כי נמצאות החתימות של מחזיקי הדרכונים
3. צילום תעודת נישואין
מאמצים יחידים – תעודת גירושין/תעודת פטירה של בן/בת זוג

מסמכים ממשרד הפנים:
4. תעודת לידה (מקור)
תוקף מסמך זה - שנה אחת
5. טופס בירור פרטים על הנוסע ממשרד הפנים (מקור)
6. תמצית רישום ממשרד הפנים (מקור)
תוקף מסמך זה - שנה אחת
7. אישור רפואי על מצב בריאותם של המבקשים (מקור)

משטרת ישראל:
8. תעודות יושר מהמשטרה
יש לוודא כי הכתובות באישורים זהות לכתובת הרשומה במשרד הפנים ותעודות הזהות אצל שני בני הזוג
בעת מילוי הטפסים לצורך הזמנת תעודות היושר נא להקפיד על איות של שם פרטי ושם משפחה בלועזית בדיוק כפי שהם מצויינים בדרכון.
בטופס הבקשה יש לציין, כי התעודות יישלחו ל: משרד הרווחה, השרות למען הילד, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, י-ם, עבור עמותת "טף".
יש להצטייד בצילום דרכון.

9. במידה והמבקש הינו עצמאי - אישור מפורט מרואה חשבון (מקור) המעיד על תחום הפעילות, תפקיד והכנסה שנתית וחודשית בדולרים, בהתייחס הן לשנה שעברה והן לשנה הנוכחית.
10. אישור ממקום עבודה (מקור) המעיד על תחום הפעילות, תפקיד והכנסה חודשית ושנתית בדולרים, בהתייחס הן לשנה שעברה והן לשנה הנוכחית.
11. ריכוז השקעות מהבנק (מקור) עם חתימה של פקיד הבנק וחותמת של הבנק.
12. הצהרה על מצב כלכלי חתומה בפני נוטריון.

במידה ויש ילדים במשפחה:
13. תעודת לידה של כל אחד מהילדים (מקור ממשרד הפנים)
תוקף מסמך זה - שנה אחת
14. הערכה רפואית של כל אחד מהילדים.
15. במידה והילדים מאומצים – החלטת בית משפט בדבר אימוץ + תרגום.


16. למבקש לא נשוי - כתב מינוי אפוטרופוס (מתוך חברים או קרובי משפחה), חתום בפני נוטריון על-ידי המבקש והאפוטרופוס.
נא להשתמש בעט כחול
17. שאלון "בקשה לאימוץ" (מצורף לתיק)
18. כתבי ויתור על סודיות לקבלת מידע רפואי לגבי כל אחד מהמבקשים, חתומים על ידם (מצורפים לתיק)
19. חוזה חתום עם עמותה (חתימה מלאה בכל דף)
20. 3 תמונות פספורט עדכניות של כל אחד מהמבקשים.
21. 8 תמונות של הדירה (צילום הבית מבחוץ וצילומים של כל חדר בנפרד, כאשר ב- 2 תמונות של הדירה חייבים להופיע מאמצים), 8 צילומי משפחה.

הוראות כלליות:
נא לא להוסיף דבר בכתב יד על המסמכים שיוצאים ממשרד הפנים, משטרת ישראל, מקום העבודה וכדו'
ניתן לשלוח את התמונות, צילומי דרכון, תעודת נישואין וכו' בסריקה לדוא"ל taf.adoption@gmail.com
העמותה תתחיל טיפול בתיק אך ורק לאחר השלמת כל המסמכים הנ"ל